Ett flerspråkigt klassrum

En vän och lärarkollega till mig delade nyligen en KIT-film om vad som är sant och falskt om flerspråkiga barn. I klippet tar Anna Flyman Mattsson, lektor i svenska som andraspråk på Språk- och litteraturcentrum i Lund (min gamla lärare) död på ett gäng seglivade myter, som att flerspråkiga barn inte skulle bli riktigt bra på något av språken, att de har svårt att hålla isär språken, att flerspråkiga barn halkar efter i språkutvecklingen och att man inte skulle få plats med fler än ett språk i hjärnan samtidigt. Det är förvånansvärt att dessa uppfattningar kan leva kvar, men det här behöver uppenbarligen poängteras i en kultur som är så präglad av enspråkighetsnormen som vår egen. På många andra platser är det ju fullkomligt naturligt och självklart att man talar flera språk redan som barn.

Utanför LUX där vi lärarstudenter numera håller hus.

Något som glädjer mig är att jag har fått intrycket av att allt fler elever väljer svenska som andraspråk. Det verkar som att stigmat och okunskapen kring ämnet har minskat. Tidigare har många sva-lärare fått arbeta i motvind, men det tycks ha sjunkit in på skolorna nu att ämnet både är fullvärdigt och viktigt. Attityderna till ämnet är en av de saker som jag intresserar mig för i mitt examensarbete, så vi får se om jag vidhåller samma åsikt när det är klart. Det finns säkert en stor variation mellan olika skolor.

Några uppmuntrande ord.

Efterfrågan på lärare inom ämnet svenska som andraspråk verkar också bara öka. Det är det ämne som har flest obehöriga lärare. Själv har jag läst grundkursen än så länge, och den kursen var verkligen givande! Det verkar dessutom vara ett jätteroligt ämne att undervisa i. På min VFU-skola har man som policy att ha mindre grupper i svenska som andraspråk, runt 15 elever. Detta innebär mer tid för varje elev. Sva-klassrummet är en viktig plats där flerspråkighet kan få vara norm. Där kan eleverna uttrycka sig mer fritt, utan rädsla för att bli skrattade åt eller rättade. Så jag vill väl helt enkelt slå ett slag för att utbilda sig till lärare i svenska som andraspråk! Ni behövs!

Universitetsbiblioteket bredvid LUX är öppet även på söndagar och det är alltid så lugnt och skönt där då!

/Gabriella

Ämneslärarstudent/Andraämne/Lund/Språk/Svenska/Svenska som andraspråk Etiketter , , , , , | 0

Att anpassa utbildningen till elevens behov

Ett ofta återkommande antagande i skolverkets och andra utbildningsvetenskapliga texter är att utbildningen kan och bör anpassas till den enskilda elevens behov. Som ett exempel skriver Lena Hammarberg (2015 s.23) i skolverkets kunskapssammanställning om funktionsnedsättningar i skolan, att man inte bör tänka på eleven som problemet i behov av anpassning, utan skolmiljön som ett problem i behov av anpassning till elevens behov. Jonas Aspelin (2013, s.180-181) har också skrivit om ett sådant perspektiv.

Det är nog en god tanke men vad betyder det egentligen? Jag vill problematisera en förståelse av detta antagande som går ut på att utbildningen som sådan verkligen kan anpassas till varje elevs behov. Vi behöver ha ett större perspektiv på skola och utbildning i bakgrunden. Vad är egentligen syftet med utbildningen i Sverige idag och vad är elevens behov? Gert Biestas (2011) distinktion mellan utbildningens kvalificerande, socialiserande och subjektifierande roll i samhället är användbar som utgångspunkt för mitt resonemang. När vi talar om att utbildningen bör anpassas efter elevens behov, vilken av dessa utbildningens funktioner är då tänkt att premieras? Vi bör alltid vara medvetna om vilken eller vilka funktioner vår verksamhet i skolan premierar.

Bör utbildningen anpassas efter elevens behov av kvalificering, så att eleven kan kvalificeras till en produktiv samhällsmedborgare? Den frågan är givetvis lätt att svara på men det är inte svaret utan frågan i sig som tydliggör min poäng. Vem är det egentligen som anpassas? Att tala om att skolan anpassar sig efter elevens behov blir, när det gäller utbildningens kvalificerande funktion, bara en chimär, eftersom det i alla lägen är eleven som ska anpassas till samhällets produktivitetsnorm. Bör utbildningen anpassas efter elevens behov av socialisering? Även denna fråga tydliggör det dubbla budskapet i att tala om utbildningens anpassning efter elevens behov. Naturligtvis är det till syvende och sist eleven som ska anpassas, vilket ligger i själva ordet socialisering. Vad gäller kvalificering och socialisering är det rimligt och önskvärt att skolan underlättar för eleven att anpassas till samhällets produktivitetsnorm och andra goda samhälleliga normer så långt det är möjligt. I den meningen kan och bör den enskilda skolan och dess lärare göra vad den kan för att anpassa sina metoder så att inte elevens kvalificering och socialisering omöjliggörs, utan främjas. Men när man gör detta får man inte glömma bort att den underliggande processen i dessa fall ändå handlar om att eleven måste anpassa sig till det samhälle han eller hon kommer att leva resten av sitt liv i. När det gäller subjektifieringen är dock inte samma resonemang applicerbart. Att eleven utvecklas mot ett självständigt subjekt är ett av utbildningens mer ädla och idealistiska mål och det handlar faktiskt då uteslutande om elevens egna behov av utveckling. Eleven måste inte bli ett självständigt subjekt i särskilt hög grad för att kunna bära upp samhället ekonomiskt och socialt. Därför kan man inte tala om subjektifieringen som en elevens anpassning till samhället. Det är snarare en elevens egen utveckling efter sina egna behov. I detta avseende är det fullt rimligt att tala om att anpassa utbildningen efter elevens behov, eftersom det är ett behov som kommer ifrån eleven själv.

Man kan absolut argumentera för att samhället är i behov av inte bara produktiva och socialt välfungerande människor utan även självständigt tänkande subjekt, vilket förvisso är sant. Men det finns ändå en betydande skillnad när det gäller tydligheten av samhällets behov av dessa tre faktorer. Det är mycket tydligt att Sverige idag behöver produktiva medborgare för att upprätthålla välfärden. Det är därför inte heller förvånande att detta dominerar debatten om skolan. Det är inte heller särskilt svårt att se att samhället bärs upp av och behöver medborgare vars sociala samspel fungerar relativt väl, även om detta samband är mer diskutabelt och mångfacetterat än produktivitetsnormens slående tydlighet. Detta är också något som tar plats i skoldebatten när det gäller ordnings- och uppförandeproblem i skolorna. Men hur nödvändigt är det egentligen att befolkningen utgörs av självständiga subjekt för att upprätthålla det svenska samhället som det ser ut idag? De allra flesta skulle svara att det är mycket viktigt, men skoldebatten och skolpolitiken vittnar om vilken av utbildningens funktioner som får stryka på foten om man måste prioritera. Alla är vi övertygade om att samhället också behöver självständiga medborgare, men vi tycks ha en tendens att värdera produktivitet och social ordning högre i situationer där vi måste välja.

Kan anledningen till detta vara en eventuell diskrepans mellan vad vi säger att vi tror och vad vi visar med våra handlingar att vi tror är de bärande fundamenten i demokratin? Vi vill gärna tro att vår demokrati bärs upp av nobla ideal som hålls av självständiga samhällsmedborgare, men hur mycket bärs egentligen upp av en välfungerande ekonomi? Protesterna i Iran under vintern 2017-18 visar att många klarar av att leva med orättvisor tills ekonomin börjar svaja. Protesterna utlöstes av stora prishöjningar men kom även att riktas mot det politiska styret. Bärs den iranska teokratin upp av muslimska medborgare med nobla ideal som ser värdet av teokratin, eller bärs den upp av en fungerande ekonomi? Poängen med ovanstående resonemang är att visa det är betydligt svårare att fastslå betydelsen av idéer och värden (som i Sveriges fall hålls av självständiga subjekt) för ett samhälles bevarande, jämfört med betydelsen av en välfungerande ekonomi och ett fungerande socialt samspel mellan medborgarna.

När vi talar om att anpassa den svenska utbildningen efter elevens behov, bör vi alltså veta och förstå att det antingen handlar om att anpassa pedagogiska metoder så att eleven kan anpassa sig till samhället, eller om att främja den ädla och eftersträvansvärda, men tyvärr inte lika (tydligt) viktiga funktionen subjektifiering. När vi värderar olika resonemang om utbildningens inriktning och form bör vi också vara medvetna om den tydliga nödvändigheten i att kvalificera och socialisera eleverna. Vi kan och bör naturligtvis anpassa våra metoder och vår pedagogik efter elevernas behov, men vi bör ha i åtanke att en stor del av dessa behov består i att anpassa sig till samhället. Om vi negligerar det faktumet finns det en risk att vi gör eleverna en otjänst. Det är dumt att säga till eleverna att de inte behöver anpassa sig till samhället om det inte är sant.

Till sist vill jag klargöra att ovanstående resonemang inte ska förstås som någon sorts vulgär kritik av till exempel rättigheter för funktionsnedsatta, utan snarare en kritik av ett allt för lättvindigt tal om att skolan inte bör pressa eleverna att bli på det ena eller det andra sättet (läs socialiserade och kvalificerade). Att skolan sysslar med socialisering och kvalificering har en anledning och jag menar att mycket talar för att den anledningen är att det är samhällsbärande funktioner.

/Josef Mineur

Referenser

Aspelin, J. (2013) Var är relationell specialpedagogik? I J. Aspelin (Red.) Relationell specialpedagogik.

Biesta, G. (2011) God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber.

Hammarberg, L. (2015) Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning. Stockholm: Skolverket.

Samhällskunskap/Utbildningsvetenskap Etiketter , , , , , | 0

Sportlov och examensarbete

Den här veckan har det ju varit sportlov här i Skåne. Jag ser verkligen fram emot att vara färdig lärare och få lov på riktigt. Nu står det istället examensarbete på schemat. Men det är kul att vara tillbaka i Lund och på universitetet! Jag har alltid älskat friheten som student och läraryrket kan ju också vara väldigt fritt, vilket jag tror är en av anledningarna till att det tilltalar mig. Det är så skönt att få styra över sin egen tid och sitt eget arbete. Och att sitta på biblioteket med näsan i en bok är ganska fridfullt. Man blir nog lite nostalgisk också, när man går samma väg som så många gånger förr genom Kvarteret Paradis upp till Universitetsbiblioteket och vet att det är den sista terminen. 

Vi är nog många Lundastudenter som fotar UB minst fyra gånger om året.

Lärarutbildningen, både den långa och KPU, har nu flyttats från Helsingborg till Lund. Vi på KPU har majoriteten av våra föreläsningar på nyrenoverade LUX, precis bakom Universitetsbiblioteket.

Utanför LUX.

När det gäller examensarbetet har vi haft en första handledning i smågrupper. Nästa tillfälle ligger två veckor efter praktikens slut och då ska vi ha skrivit halva uppsatsen! Just nu är jag i färd med att leta material och skapa överblick. Tack vare att den sista delkursen på förra terminen fungerade som en förberedelse för ex-jobbet har de flesta av oss redan kommit en bra bit på väg, verkar det som.

Det gäller att skapa någon sorts struktur så att man inte drunknar i all frihet. Först sållar jag och antecknar användbart material. Man tror att man ska minnas vad man hittat och var, men det gör man inte. Sedan skriver jag ut det allra mest intressanta i pappersform. Jag tycker om att stryka under, sätta små post-it-lappar och skriva i marginalerna. På datorn kan man bli helt galen av alla flikar efter ett tag! Processen går runt i cykler där jag ibland börjar om från början och söker på nytt. Efter ett tag kan man se i alla referenslistor vilka källor som återkommer och som tycks utgöra grunden för det specifika forskningsområdet.

Jag brukar göra en planering för veckan där jag skriver upp vad jag ska arbeta med varje dag, till exempel fokuserar jag på en viss typ av källor. Det finns dock inga krav på att det ska bli klart ─ då riskerar man att bli besviken på sig själv där mot slutet av dagen. Man hinner tyvärr sällan så mycket som man hade tänkt, vilket är en god anledning till att ha marginaler. Jag försöker alltid lura mig själv att deadline är några dagar tidigare än vad den faktiskt är och det brukar funka hyfsat bra. Just nu känns ju slutet av maj något avlägset, men de flesta av oss vet nog hur intensiv en vår i Lund kan vara.

Kvarteret Paradis om två månader.

/Gabriella

Ämneslärarstudent/Lund Etiketter , , , , , | 0

Efter två timmar på Youtube

Efter veckan som gick försvann ett gäng lärarkandidater från min VFU, vilket såklart är tråkigt. Vi har lyxen att sitta i ett eget arbetsrum på skolan, så det är enkelt att peppa och hjälpa varandra. Det är skönt att ha personer som sitter i samma sits som en själv att prata med. I allmänhet tycker jag att det funkar som allra bäst när det finns ett utbrett samarbete lärare (eller lärarstudenter) emellan. Självklart är alla olika. Mina tre olika handledare har visat att man verkligen kan vara lärare på många olika sätt! Men vi behöver ju varandra ändå. Ibland blir jag frustrerad när det känns som att lärare sitter och försöker uppfinna hjulet var och en vid sitt skrivbord. Men jag har såklart också sett exempel på lärare som delar friskt med varandra. Jag får en känsla av (och hoppas) att läraryrket går mot att bli allt mindre individualistiskt, inte minst tack vare internet. Det finns mycket material och många idéer att ta del av om man bara vet var man ska leta.

Jag har turen att praktisera bredvid detta vackra. Under en snabb lunch-promenad kan man kläcka många bra undervisningsidéer!

Jag tror inte att jag är ensam om att ha lagt ner mycket tid på att leta material och fundera över lektionsinnehåll. Speciellt under min första VFU kunde jag sitta länge. Ibland slösade jag bort timmar på Youtube för att försöka hitta en video som passade ett visst tema, var lagom lång och lagom svår. Sedan frågade jag min handledare om hjälp. Han gav mig två sökord som gjorde att jag hittade vad jag sökte inom en minut. Nu har jag lärt mig att ta en paus om jag fastnar, kanske fråga någon om hjälp. Det blir liksom så mycket enklare om vi hjälps åt. Och har man väl fått ta del av en uppgift kan man ju enkelt anpassa den efter sina egna preferenser. Här kommer några av mina tips:

  • UR Skola finns skolans alla ämnen och olika utbildningsnivåer representerade. Jag brukar använda mig av kortfilmer från Kortfilmsklubben eller korta program med olika teman eller nyheter. Ibland finns det även arbetsblad till som man kan ladda ner och skriva ut. Speciellt för moderna språk, svenska som andraspråk och SFI är det superbra med film tycker jag, eftersom det är mycket lättare att förstå något man också får se på bild och inte bara läsa eller höra. UR Skola har räddat mig många gånger!
  • Om jag inte vet vad jag ska göra under en lektion brukar jag försöka koppla undervisningen till något aktuellt. På alla hjärtans dag lyssnade vi till exempel på en del av ett podavsnitt om det. När jag har undervisat i SFI har jag ibland använt mig av radionyheter från Radio Sweden på lätt svenska  som dessutom har transkriptioner till sina inspelningar. Även SVT har nyheter på lätt svenska
  • “ELE” står för “Español como lengua extranjera” (= spanska som främmande språk) och är toppen som sökord. Det gäller helt enkelt att hitta de ord inom ens ämne som andra lärare använder när de publicerar sitt material online. På spanska kan man kan till exempel söka på “ELE” och “sång” eller “video”, så kommer det upp en massa bra material, ibland med färdiga arbetsblad till. Jag samlar på sånger som innehåller en viss grammatik eller vokabulär. De är ett bra sätt att variera undervisningen tycker jag.

 

 

  • Språktidningens hemsida hämtar jag ofta material. Det är lätt att söka på hemsidan och artiklarna brukar beröra intressanta, aktuella ämnen och vara relativt lättlästa.
  • Det är bra att samla på sig uppgifter som enkelt kan anpassas till olika nivåer och som inte kräver förberedelser. En av mina sådana är “Ekorrn satt i granen”, som jag fick av min förra handledare. En typisk “vikarie-uppgift”. Du delar helt enkelt ut texten till visan och sedan får eleverna i uppgift att skriva om berättelsen i form av en specifik texttyp: nyhetsartikel, reportage eller kanske ett blogginlägg där ekorren berättar om händelsen från sjukhussängen. Om du inte hinner eller vill skriva ut texten kan du snabbt leta upp den på internet och visa den med hjälp av projektorn (om det finns en sådan). Uppgiften går att anpassa och variera i oändlighet!

 

Det var några enkla tips. Fyll gärna på med fler i kommentarerna!

Vi ses på Youtube.

/Gabriella

Ämneslärarstudent/Gymnasieskola/Språk Etiketter , , , , | 0

Morot, piska och drömmar om spansk sol

En fördel med VFU (praktik), förutom att man får lära sig undervisa då, är att man får ta del av de verksamma lärarnas åsikter i den ständigt pågående skoldebatten. Jag tycker att det är så intressant att höra hur debatten går bland dem som det verkligen berör. Just nu verkar det talas mycket om avskaffandet av meritpoäng och införandet av ämnesbetyg.

Att meritpoängen för de högre språkkurserna i spanska, tyska och franska lockar elever att välja att fortsätta med språken är nog alla överens om. En del menar att detta innebär att eleverna bara fortsätter av taktiska skäl och att detta är negativt. Andra oroar sig över om det blir några elever kvar utan meritpoäng, speciellt om man dessutom inför ämnesbetyg. Ett ämnesbetyg skulle ju i så fall innebära att det blir lättare att uppnå höga resultat om man stannar på en lägre nivå i språket än om man fortsätter. Kanske skulle man ta hänsyn till detta på något sätt, så att ett E i steg fyra blir mer värt än ett E i steg tre? Det sitter säkert politiker och klurar på detta. Eller är det bara jag som missat något förslag på ett system för det här?

Nu sägs det även att man ska dra in på språkresor. Språkresor är ju annars något som skolor gärna stoltserar med och använder för att locka elever till sig. De fungerar även som lockbeten till språkkurser. Äntligen höjs det dock röster, bland annat från fackligt håll, som ifrågasätter bortprioriteringen av andra språk än svenskan och engelskan i Sverige.

Just det med språkresorna gör så ont i hjärtat, för jag vet betydelsen som en enda resa, en enda kontakt, kan ha för språkintresset. Det är uppenbart hur meningsfullt och autentiskt lärandet blir både inför, under och efter en sådan resa. Jag skulle säga att det är mycket väl spenderade skattemedel.

Jag kan inte låta bli att tänka att det råder ett tabu att tala om vikten av “morot och piska”. Självklart ska vi inte tvinga någon. Men kanske är inte den inre tillfredsställelsen alltid nog för att motivera till lärande? Det är klart att många önskar att de hade fortsatt med det där språket som tonåring och inte låtit det falla i glömska; det går kanske lite trögare senare i livet. Men hur många tänkte på det när de var tonåringar? Hur ska man kunna veta när man fortfarande är ett barn att man kanske inte ska välja svensk/engelska och därmed välja bort ett nytt språk om man inte behöver det, eller svenska som andraspråk om man i själva verket har svenska som förstaspråk. Kan vi kräva av eleverna att de ska kunna se tre år fram i tiden och arbeta effektivt mot det betyg som ska sättas då? Kan vi kräva att de alltid ska dyka upp på lektionen klockan åtta en fredag av ren lust att lära? Kanske är det att lägga ett väl stort ansvar på eleverna. Eller är det föräldrarna som ska förmå sina barn att inte ta några genvägar? Och vilka elever är det egentligen som gynnas av detta? Eller är det kanske bara jag som behöver lite morot och piska för att få saker gjorda då och då. Som behöver den där resan med solgaranti att se fram emot. 

Vad tycker ni?

Gabriella

Ämneslärarstudent/Franska/Gymnasieskola/Spanska/Språk 2

Reflektioner om lektioner med ett ögonkast på klockan

Här kommer mitt första blogginlägg! Jag tänkte att det skulle få handla om det jag gör just nu; man ska väl gräva där man står? Under min VFU (praktik) har jag i regel tre och en halv intensiva dagar i början av veckan. Sedan, från och med torsdag eftermiddag, har jag mer tid att reflektera över det jag gör. Jag tror att det är ganska bra att ha det så: några dagar med intensiv undervisning och några dagar där det finns mer tid att stanna upp och samla ihop sig. Just nu grubblar jag över hur man använder lektionstiden så effektivt som möjligt. Detta är en fråga som jag, och säkert många andra lärare med mig, återkommer till.

Det är främst moderna språk och i mitt fall spanskan jag tänker på. På två timmar och tjugo minuter i veckan ska vi hinna öva på de fyra färdigheterna: tala, lyssna, skriva och läsa. Vi måste arbeta med grammatik och öva tills det sätter sig. Vi måste jobba med uttal och ordförråd. Därtill ska vi få en glimt av den spanskspråkiga världen och dess kulturer. Det är viktigt att eleverna får höra språket talas eller sjungas, eftersom det finns en stor risk att de inte kommer i kontakt med det alls utanför klassrummets fyra väggar.

Jag trycker in nya saker i planeringen, och det är liksom alltid något annat som trillar ur. Hur jag än vänder mig har jag rumpan bak. Detta gör mig frustrerad, men också sporrad. Jag inspireras av min handledare och söker hela tiden nya tips på hur man kan få lektionerna att flyta bättre och maximera mängden spanska vi kan få ut av varje lektion, göra dosen så koncentrerad som möjligt. Det är roligt med ett ämne där det är tvära kast och högt tempo. Det hjälper eleverna att hålla sig på tårna.

Som ny lärare kan man vara rädd att lämna någon efter sig, men jag övar mig på att våga ha ett högt tempo samtidigt som jag försöker få med mig eleverna. En enkel sak man kan göra är att ange en tidsgräns för varje uppgift, jag upplever att det skapar tydlighet och aktiverar eleverna. Man kan också ge olika uppgifter till eleverna, så att varje grupp till exempel översätter ett stycke var av en låttext. Sedan pusslar man ihop arbetet som de olika grupperna har utfört. En annan sak jag ofta gör är att låta eleverna komma fram och skriva sina svar på tavlan. Då kan de som blir klara fort göra det under tiden som de andra fortsätter arbeta. Sedan går det smidigt att gå igenom svaren tillsammans, eftersom allt redan står på tavlan. Jag får nog fundera lite till på hur jag ska få med så mycket som möjligt i nästa veckas lektioner, det står nämligen både imperfekt och skriftlig produktion på att-göra-listan. Har ni några tips att dela med er av?

Gabriella

Ämneslärarstudent/Franska/Gymnasieskola/Spanska/Språk/Tyska 2

Family time in Shanghai!

I Måndags så kom mamma, pappa och min yngsta lillasyster Nikki till Shanghai! Så att så fort jag hade gjort klart mina två tentor för dagen, uppsatstentan 写作 och den muntliga tentan 口语så satte jag mig i första bästa taxin och åkte in till Marriot Hotel där vi bor nu när de är i Shanghai. Att säga att jag är glad är nog en riktigt stor underdrift! Så himla underbart att ha dem här i Shanghai hos mig!

Förutom att förmiddagarna måndag, tisdag och onsdag gått till mina tentor, har vi såklart sightseeat mycket, även om det kanske inte riktigt blivit som jag planerat då pappa är envisare än till och med mig, så har det ändå blivit riktigt bra! Vi har ätit gott och shoppat gott, både på marknader och i affärer. Vi har gjort studiebesök i mataffärer, fått traditionell kinesisk medicinsk massage och badat i den stora uppvärmda poolen på The Marriot. Åkt upp i The oriental Pearl Tower och gått på glasgolv har vi också hunnit göra!

Vi har även hunnit fira min födelsedag! 26 år har jag nu fyllt och solen sken ner på oss för första gången på hela veckan som de varit här. Vi åt Hot Pot till middag och den oundvikbara  matkoman kom smygandes. Vi satt och vilade magarna en liten stund innan Tårtan jag hade beställt kom in. Här i Kina kan man beställa sin födelsedagstårta via en app som sedan ser till att den levereras till den plats man är på, i detta fallet en restaurang, där jag sedan plockar upp den och lämnar in den till servitriserna/servitörerna som håller tårtan kyld tills vi säger att vi vill ha den. De förbereder tårtan, sätter ljus i den kommer sjungandes med tårtan till bordet.  Just på denna restaurang får man också en liten present från restaurangen! Ett par av deras ätpinnar 筷子 ”Kuai Zi” och en Coca Cola 可乐 ”Ke Le” med förklaringen att uttalen för ätpinnar har “kuai” och i cola finns ”le” och tillsammans skapar det ”Kuai le” vilket betyder ”Glädje”.  Tårtans utseende är nog precis så man tänker att en tårta i asien (typ kina, japan osv) skulle se ut, alltså så långt ifrån vår svenska ”less is more” attityd. Dock var den extremt god! En chokladglass och grädde med godis tårta. Och popcorn. Supergod! Är så himla taggad på att fira min mellansyrras födelsedag i december så vi kan beställa denna tårtan igen hahaha!

Imorgon åker vi till Peking! Det blir min andra gång i Peking och min familjs första gång!

Ämneslärarstudent 0

Tentaplugga och en vända till sjukhuset

Snart är det tentaperiod, midterms 期中考试, och det kommer bli extremt intensivt då vi kommer att ha fem tentor på bara tre dagar(mån-ons)! Så det gäller verkligen att börja i tid med pluggandet, speciellt för mig då mina föräldrar och ena syster kommer hit på dag 1 av mina tentor, vilket betyder att jag inte lär plugga speciellt mycket på varken måndagen eller tisdagen. Som tur är så verkar jag ha hittat en kompisgrupp som är likasinnad, dvs alla var redo att plugga ordentligt inför tentorna och hittills har vi verkligen det!

Igår blev det dock lite av en ofivillig paus. Jag satt på ett café och hade precis beställt en mangovåffla när min kompis ringer och säger att han skurit sig i fingret och det slutar inte blöda, han vet inte riktigt vad han ska göra och undrar om jag snälla kan komma över. Jag tar min våffla to-go och cyklar så snabbt jag kan, han lät väldigt väldigt orolig när han ringde så jag kände att jag nog skulle skynda mig.

När jag kommer dit har han virat kanske 3-4 plåster runt sin tumme och jag ser att blodet försöker ta sig igenom. Jag berättar att vi måste tvätta såret och desinficera det, men han vill inte för att det kommer ju att göra ont… vi kompromissar genom att gå till apoteket och köpa en svagare version då han inte ville ha min 85% alkoholsversion. Det visade sig vara rätt beslut för när vi sedan tog av plåsterna och sköljde av såret så var det ganska mycket värre än vad jag först trodde. Det var inte bara ett djupt hack men det var faktiskt en hel BIT av tummen som saknades! Det var som om någon tagit en liten spade och grävt bort en liten bit i mitten av tummen!! Och det blödde SÅ mycket! Efter att ha plåstrat om det på nytt så diskuterade vi ifall vi skulle åka in till sjukhuset för att få stygn eller ej, men problemet var att det fanns omöjligt tillräckligt med skinn för att sy ihop med. I slutändan åkte vi ändå in och kom till riktigt snabbt. Jag skickades ut ur rummet och de började sy.

När Simon kom tillbaka ut så hade både Shujun och Guo anlänt till sjukhuset och Simon berättade hur de hade haft svårt att sy ihop såret. De hade fått dra ihop skinnet från olika håll för att få det att räcka, och någon bedövning hade han inte fått. Läkaren hade bara sagt, ”ja asså, det kommer göra ont att få bedövning och det kommer att göra ont att sy, så vi kan lika gärna bara sy direkt”.  Stackars Simon säger jag bara…

Ämneslärarstudent 0

Spontanbesök från Sverige

När jag och en av mina bästa vänner Mathilda i somras pratade om att hon skulle komma och hälsa på mig i Kina kändes det ändå väldigt långt bort. Hon har ju trots allt en hel familj nu som ska tas hänsyn till, så även ifall jag verkligen ville att hon skulle komma och hälsa på så förstod jag också att det förmodligen inte skulle gå.

Plötsligt så får jag meddelande från henne om att hon hittat riktigt bra flygbiljetter och att Marcus gått med på att hon drar till andra sidan jorden och lämnar barnen med honom! Så himla fantastiskt att få vara i Kina tillsammans igen fast den här gången utan hatet och bitterheten.

Torsdag förmiddag landade Mathilda och Carina och jag satt i skolan och hade hörförståelse lektioner… Dock blev det rätt bra ändå, jag hade lektion fram till 14.15 och eftersom att de landade vid 11-12 tiden var det ganska lagom tid för dem att få sina bagage och ta sig in till Shanghai City.

De bodde på lyxens lyx, mitt i stan på ett riktigt flådigt Radisson med utsikt över skyskraporna. Önskar jag också kunde bott där haha! Men, har man lektioner på morgonen och de ändå är jetlaggade så får man bo kvar på campus.Den korta men intensiva visiten kan nog bäst beskrivas som en riktig mat och shopping weekend! Vi åt SÅ MYCKET GOTT, och shoppade riktigt smart och kanske mycket. Matresan började med Korean BBQ som var lika gott som vanligt, äter där varje vecka och börjar känna mig som en riktig stammis.

Dag två bjöds på alla våra favoritkinesisks rätter som vi minns från förra kinaresan, riktigt riktigt gott var det också! Det är nog bland de godare “vanliga kinesiska rätter” jag ätit sedan jag kom hit. Längtar redan till nästa gång jag går dit! Sedan åkte vi över floden och shoppade, shoppade shoppade. Min kinesiska är nog aldrig så bra som den är just när jag prutar haha! Vilket är en stor fördel här i Kina, jag hör ju vad de är för priser de vanliga turisterna får, det skiljer ganska många hundralappar och ibland tusenlappar från de priserna jag får, oftast med meningen “eftersom du pratar så bra kinesiska vet vi att vi inte kan lura dig”.  Som grädde på nosen av denna dagen åt vi på ett riktigt riktigt bra Malatang ställe, soppan som jag och Mathilda aldrig verkar få nog av! Vår sista måltid i Changchun för fyra år sedan, och nu äntligen fick hon äta det igen! (Jag har ju ätit det non-stop sedan jag kom hit 😉 )

Lördagen blev en mer sightseeing dag där vi efter lunch blev det lite shopping innan vi sedan fortsatte promenerade ner för Nanjing gatan 南京路 som leder till The Bund外滩 som vi följde i några kilometer innan vi svängde av mot Gamla Stan och Yu Garden 豫园. Innan middagen så mellanlandade vi på hotellet för att dels lämna saker och dels byta om till lite roligare kläder då vi efter middagen åkte till The Financial Tower, en av Shanghais högsta byggnader, för att dricka lite drinkar med den fantastiska utsikten över Shanghai.

Sista dagen blev en lugn och härlig dag som startade med brunch på mitt favoritpannkaksställe Pancake Day på University Avenue 大学路. Jag provade blåbärspannkakor som var helt gudomliga, vi blev sittande där med kaffe och intressanta samtalsämnen ett bra tag innan det blev storhandling på Walmart. Mathilda hade ju såklart en hel saker och snacks hon ville köpa med sig hem!

Den fantastiska långhelgen avslutades med ännu en av mina storfavoriter, HOT POT火锅. Ett sätt att äta som både jag och Mathilda hatade uppe i Changchun, vi förstod bara inte varför så många tyckte det var så himla gott och fantastiskt, det var så himla äckligt! DOCK så hade vi ju inte fått äta den riktiga typen av hot Pot, så jag var ju tvungen att visa Mathilda varför så många, inklusive mig nu, älskar hot pot, och nu gillar hon också det. Vi åt oss riktigt proppmätta, knappt så att man kunde andas efteråt.

Är verkligen så himla glad och tacksam för att hon åkte hela vägen till Shanghai för att träffa mig över bara en långhelg!

Ämneslärarstudent 0

麻辣烫 málàtàng- Gör din egen soppa

En av mina allra favoritsaker att äta här i Kina är en soppa som heter 麻辣烫 málàtàng. Man kan antingen få tag på málàtàng på restauranger men även i hål-i-väggen ”restauranger” som man sedan sitter ute på gatan och käkar vid små bord, båda typerna har ju sin egna charm och är förmodligen olika rena hehe.

Konceptet är dock likadant, man börjar med att ta en skål och en tång, sedan går man över till kyldisken där det finns alla möjliga grönsaker, nudlar och kött. Du plockar precis det du själv vill ha och hu mycket du vill ha, sedan vägs maten och du betalar då beroende på vikt. På de mer riktiga restaurangerna kan man sedan få göra sin egna sås/dipp att doppa sina tillbehör i för extra smak.

Restaurang

“Hål-i-väggen”

 

Ämneslärarstudent 0